• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/291395260870486/
Üyelik Girişi
TMF
Motosiklet Aksesuar
Takvim
TRT Haber

Disiplin Yönergesi    10.08.2019

SAKARYA MOTOSİKLETÇİLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
           
(09/08/2019 tarihli Olağan Üstü Genel Kurulda kabul edilen)
DİSİPLİN KURULU YÖNERGESİ

 

       Disiplin Kurulu:
      
Derneğin Denetim Kurulu üyeleri aynı zamanda,derneğin Disiplin Kurulu Üyeleridir.
       Dernek tüzüğünde belirlenen görevlere ek olarak,disiplin kurulunu oluşturur ve Disiplin  

       Yönergesindeki uygulamaları yapar.
       Dernek Tüzügünde denetim Kurulununun oluşumu belirlenmiş olup,aynı presüdür  

       Disiplin Kurulu içinde geçerlidir.

I-GENEL HÜKÜMLER

 Derneğin tüzüğünü, TC’nin ilgili yasalarını, amir hükümlerini çiğneyen, etik araştırma kurallarına, şeffaflık ve hesap verilebilirlik taahhüdüne, SMSK-Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü Derneği kurallarına, derneğin onurunu zedeleyecek aykırı davranışlarda veya beyanlarda bulunan, yönetim organlarınca verilen kararlara uymayan, kendisine verilen görevleri icra etmekten sürekli kaçınan, , üye olma şartlarını kaybetmiş olan üyeler, dernek üyeleri veya dernek ile üyeler arasında, ya da derneğe başvuruda bulunan üçüncü şahıslar ile çıkabilecek çekişmeleri gidermek ve disiplin yönergesinde tanımlanan cezai uygulamaları yürütmek üzere üç asıl ve üç yedek kişiden oluşan bir kuruldur.

 Madde 1. Amaç:

 Bu yönerge, SMSK-Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü Derneği ’nin belirlediği ilkeler ile sahip olduğu vizyon ve misyon görüşleri çerçevesinde oluşturulmuş kuralları ve işleyişi korumak, disiplin cezalarını vermeye yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve esasları ve disiplinle ilgili diğer hususları düzenlemektir.

 Madde 2. Kapsam:

 Bu yönerge SMSK-Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü Derneği üyelerinin tümünü kapsamaktadır.Dernekler Kanunu,Dernekler Yönetmeliği,Medeni Kanuna veDernek tüzüğüne dayanılarak çıkarılmıştır.

 II-DİSİPLİN SUÇLARI ve CEZALARI

 Madde 3. Disiplin Yönergesi Uygulamaları:

 a-  Uyarı

b-  Kınama

c-  İhraç

 Yukarıdaki disiplin cezalarından a-Uyarı, b-kınama cezaları Disiplin Kurulu tarafından uygulanır. Dernek İhraç cezaları için yönetim kuruluna tavsiyede bulunur.

 3-a Uyarı Cezası:

 Uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

                                Üyelik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

                                Üyeye yazılı olarak bildirildiği halde, verilen süre içinde ödenmeyen dernek aidatları ve hangi sebeple doğmuş olursa olsun diğer bütün borçların ödenmemesi,

                                Dernek binasında ve faaliyetleri esnasında ya da dernek üyesi olduğunu simgeleyen herhangi bir emare ile diğer üye veya şahıslarla her ne sebeple olursa olsun nezaket dışı, iyi niyet kavramı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, hakaret etmek, derneğin prestijini sarsacak eylemde ya da söylemde bulunmak, kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak,

                                Dernek yetkilileri tarafından sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak,

                                Dernek eğitim araç ve gereçlerinin kullanım ve bakımına gerekli özeni göstermemek, derneğe ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek

                                Toplantı ve törenlerin, kültür ve sanat faaliyetlerinin düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,

                                 Üyeliğin şeref ve haysiyetine uygun olmayan tavır ve hareketlerde bulunmak,

                                Dernek ile ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında, Dernek içinde ya da dışında, kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak, Derneğe zarar vermek.

                                Kendisini ve üyeleri küçük düşürecek hal ve hareketleri yapmak,

                                Mensup olduğu derneğin itibarını zedeleyici söz söylemek,

                                Üyelik icaplarını haklı bir sebep olmaksızın yerine getirmemek,

             Dernek tarafından yapılacak denetim ve kontrollere engel olmak.

            Derneğe ait sticker,logo,bayrak,flama,örme logo gibi derneği belirleyici   emtiayı kullanamaktan imtina etmek veya uyarılara karşı kullanmamak.
            Ehliyeti olmayan yada herhangi bir sebepten ehliyetine el konulmuş üyeler ikazlara karşı  toplu sürüşlere katılmak.
            Üye, hiçbir mekânda, hiçbir yerde derneğimizi ve kendini küçük düşürücü etkinlik ve aşırı davranışlarda bulunamaması gerektiği halde,yapılan ikazlara uymaması.
            Etkinliklerde aşırı alkol alıp,etrafı rahatsız etmesi ve derneği küçük düşürücü hareketlerde bulunması.
            Etkinliklerde,sözlü ve fiili tartışmalarda bulunması,kavga etmesi,kavgalara karışması.
            Yasak olduğu halde,dernek logolarının bulunduğu yelekler ile siyasi etkinliğe katılım sağlaması.
            Yelek üzerinde dernek logoları bulunduğu halde trafik kurallarına uymaması.
            Sürüş esnasında koruyucu ekipmanları giymeden sürüş yapması.
            Dernek hakkında dışarıya bilgi vermesi,dernek içi sosyal medyada ki yazışma ve konuşmaları 3.şahıslara açıklaması,ifşa etmesi.
            Dernek toplu sürüşünde,etkinlik alanında ve etkinlik boyunca yelek giymek zorunlu olmasına karşı,dernek logolu yelek giymemesi.
            Dernek logolu yeleğini,üye olmayana vermesi,satması ve üye olmayanın kullanımına vermesi yasak olduğu halde,bu yasal olmayan hareketleri yapması.
            Toplu sürüş kurallarına uymaması.
            Toplu sürüş ve bireysel sürüşlerde,kask takmaması.
            Toplu sürüşlerde,grubu tehlikeye düşürücü hareketlerde motosiklet kullanması.
            Toplu sürüş yol kaptanı ve yardımcısının talimatlarına uymamak veya karşı gelmesi.
      

Uyarı cezası:

 Bu fiillerin ispat edilmiş olması kaydıyla, üyeye,diğer dernek üyelerine, karşı görevlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin sözlü veya yazılı biçimde bildirilmesidir.

 3.b- Kınama cezası:

 Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

                                Üyelik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

 

                               Derneğin düzenlediği bir etkinlik sırasında görevli rehber ya da sorumlu ile tartışmak, görevli veya sorumlunun söylem ve kararlarına uymamak,

                                Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara veya diğer eğitim araç ve gerecine zarar vermek,

                                Derneğe ait mal malzeme araç ve gereçleri, evrakları, birimin ya da sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, dernek binası dışına çıkarmak,üçüncü şahıslara göstermek ya da vermek,

                                Yetkili mercilerce istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,

                               Seminer ve konferansların, uygulama çalışmalarının düzeni bozmak,

                               Derneğe ve üyelerine hakarette bulunmak,

                               Dernek tarafından alınan kararlara uymamak,

                               Yetkili organların davetlerine haklı bir mazeret göstermeksizin uymamak,

                                Üyeliğini kötü maksatlarla kullanmak,

                               Dahil bulunduğu organlardaki görevini siyasi görüş ve kanaatleri dolayısıyla kötüye kullanmak,
                               Derneğe ait sticker,logo,bayrak,flama,örme logo gibi derneği belirleyici   emtiayı kullanamaktan imtina etmek veya uyarılara karşı ISRARLA kullanmamak.
                               Ehliyeti olmayan yada herhangi bir sebepten ehliyetine el konulmuş üyeler ikazlara karşı  toplu sürüşlere ISRARLA katılmak.
                               Üye, hiçbir mekânda, hiçbir yerde derneğimizi ve kendini küçük düşürücü etkinlik ve aşırı davranışlarda bulunamaması gerektiği halde,yapılan ikazlara ISRARLA  uymaması.
                               Etkinliklerde aşırı alkol alıp,etrafı rahatsız etmesi ve derneği küçük düşürücü hareketlerde ikazlara karşı ISRARLA devam etmesi.
                               Etkinliklerde,sözlü ve fiili tartışmalarda bulunması,kavga etmesi,kavgalara ikazlara rağmen ISRARLA karışması.
                               Yasak olduğu halde,dernek logolarının bulunduğu yelekler ile siyasi etkinliğe katılmaya ikazlara rağmen ISRARLA devam etmesi.
                               Yelek üzerinde dernek logoları bulunduğu halde trafik kurallarına ISRARLA uymaması.
                               Sürüş esnasında koruyucu ekipmanları giymeden ISRARLA sürüş yapması.
                               Dernek hakkında dışarıya bilgi vermesi,dernek içi sosyal medyada ki yazışma ve konuşmaları 3.şahıslara açıklaması,ifşa etmesi.Bu durumun ISRARLA devam etmesi.
                               Dernek toplu sürüşünde,etkinlik alanında ve etkinlik boyunca yelek giymek zorunlu olmasına karşı, ISRARLA dernek logolu yelek giymemesi.
                               Dernek logolu yeleğini,üye olmayana vermesi,satması ve üye olmayanın kullanımına vermesi yasak olduğu halde,bu yasal olmayan hareketleri yapmaya ISRARLA devam etmesi.
                               Toplu sürüş kurallarına ISRARLA  uymaması.
                               Toplu sürüş ve bireysel sürüşlerde, ISRARLA kask takmaması.
                               Toplu sürüşlerde,grubu tehlikeye düşürücü hareketlerde motosiklet kullanması ikaz edildiği halde ISRARLA bu tutumuna devam etmesi.
                               Toplu sürüş yol kaptanı ve yardımcısının talimatlarına uymamak veya karşı gelmesi.İkaz edildiği halde ISRARLA bu tutumuna devam etmesi.
    

Kınama cezası:

 Bu fiillerin ispat edilmiş olması kaydıyla, kınama cezasını gerektiren hallerin ve fillerin üyeye yazı ile bildirilmesidir.

 3.c- Dernek üyeliğinden ihraç cezası:

 Dernekten ihraç cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

                                Her ne sebeple olursa olsun derneğin huzur sükun ve Dernek çalışma düzenini bozmak ve bu amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,

                               Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,

                               Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar hakkında açık ya da kapalı propaganda yapmak, yardım talep etmek veya toplamak,

                               Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,

                                Derneği bilgilendirmeden ve onayını almadan Dernekle veya faaliyetlerle ilgili basın açıklaması yapmak, Dernek adını izinsiz şekilde kullanarak yurtiçi veya yurtdışı faaliyetler organize etmek, kişisel veya toplu etkinlikler yapmak,

                                Derneğin resmi kimliğini kullanarak kişisel maddi kazanç sağlamak,

                                Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,

                                Faaliyetlerin yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, üyeleri dernek binasından dışarıya çıkarmak, çıkarmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

                               2 (iki) defa,uyarı cezası almak
                               2 (iki) defa Kınama cezası almak          
                              

 Dernekten İhraç Cezası:

 Bu fiillerin ispat edilmiş olması kaydıyla, uyarı,kınama cezasını gerektiren hallerin ve fiiller hakkında rapor hazırlanarak, yönetim kuruluna arz edilmek üzere tavsiye kararı alınır.

     Ayrıca;
     Dernekten ihraç kararı alınan üye, Derneğe ait sticker,logo,bayrak,flama,örme logo gibi derneği belirleyici hiç bir emtiayı kullanamaz,taşıyamaz ve bulunduramaz.

 Madde 4. Öngörülmemiş Disiplin suçları:

 Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

 Madde 5. Toplu olarak işlenen disiplin suçları:

 Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tespit edilemediği durumlarda, topluluğu oluşturan üyelerin her birine ceza verilir. Ancak bu üyelerin masumiyetini ispat hakkı saklıdır.

 Madde 6. Cezalarda Ağırlaştırıcı Sebepler:

 Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil veya halin bir yıl içinde, 3. kez tekrarında, başkaca hiçbir işlem ve ihbara gerek kalmaksızın bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir. Toplu suç işleme ağırlaştırıcı sebep sayılır ve bu durumda bir derece daha ağır ceza verilir.

 Madde 7. Cezalarda Hafifletici Sebepler:

 Disiplin cezalarının verilmesinde tahrik ve suç işleme kastının bulunmaması gibi durumlar hafifletici neden sayılabilir ve bir derece daha hafif ceza verilebilir.

 Madde 8. Tazminat:

      Derneğin mallarına karşı işlenen suçlar sabit olduğu takdirde meydana gelmiş olan zararlar ayrıca ilgiliye tazmin ettirilir.

     Dernekten istifa eden,ihraç edilen üyeler dernek üyeliği sırasında kullandığı, sticker,logo,bayrak,flama,örme logo gibi derneği belirleyici hiç bir emtiayı kullanamaz,taşıyamaz ve bulunduramaz.Kullanması durumunda ilgili hakkında yasal işlem yapılma hakkı saklıdır.

 III- DİSİPLİN SORUŞTURMASI

 Madde 9. Soruşturma Yaptırmaya Yetkili Amir:

 Disiplin soruşturması disiplin kurulu üyeleri tarafından resen veya bir dernek üyesinin ya da yönetim kurulunun yazılı talebi üzerine başlatılır.

 Madde 10. Soruşturma Süresi:

 Disiplin Soruşturmasına, olayın öğrenilmesini müteakip 3 (üç) gün içinde başlanır. Disiplin Kurulu Başkanı, kurul üyelerinden birini soruşturmacı olarak görevlendirir. Soruşturma onay tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde sonuçlandırılır.

 Madde 11. Soruşturmanın Yapılış Şekli:

 Soruşturmacı, tanığı dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, yazıcı ile ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında, şahidin kimliği, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Tanığa usulüne uygun olarak yemin ettirilir ve yaptırılan yeminin şeklide yazılır.

 Madde 12. Savunma Hakkı:

                                Hakkında disiplin soruşturması açılan üyeye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az üç gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda, üyeden belirtilen gün, saat ve yerde, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenir.  

                               Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, üyenin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması hususu, Dernek bürosundaki Duyuru Levhasına asılır.

                                Üyeye yollanacak davetiyede çağrıya özürsüz uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılarak hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.

                                Makbul sayılan bir özür bildiren veya zorlayıcı sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan üyeye yeniden uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir.

                                Her türlü tebligat işlerinde, bu yönergenin 25.ve 23. maddesi hükümleri uygulanır.

                               Soruşturma, üyenin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür.

                                Ancak, savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkan verilmez. 2 kere tanınan süre içinde savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

 Madde 13. Savuşturma Raporu:

 Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda, soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı değerlendirilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, suçun işlendiği hususunda kurul bir kanaate varır ise uygulanacak disiplin cezası karara bağlanır. Varsa, belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu dosya ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

 Madde 14. Ceza Kavuşturması ile Disiplin Kavuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi:

 Aynı olaydan dolayı üye hakkında ceza kovuşturmasının başlanış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.

 Sanığın, ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.

 Madde 15. Disiplin Kurulunun Toplanması ve Çalışma Düzeni:

Disiplin Kurulu, başkanın sms,sosyal medya ve e-posta ile çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

 Toplantı gündeminin hazırlanması ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.

 Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.

 Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki iş gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.

 Kurulda, raportörün, açıklamaları dinledikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.

 Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekte görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

 Madde 16. Karar:

 Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kurulu, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekle serbesttir. Gerekçelerini göstermek kayıt ve şartıyla lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir.

 Madde 17. Karar Süresi:

 Disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde dosya, derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on beş gün (15) içinde karar vermek zorundadır.

 IV. UYGULAMA ve İTİRAZ

 Madde 18. Cezaların Bildirilmesi:

 Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, Disiplin Kurulu’nun kararı incelendikten sonra Yönetim Kurulu tarafından hakkında disiplin soruşturması yapılan üyeye yazılı olarak bildirilir. Disiplin cezaları, gerekirse Dernek binasında ilan yoluyla da tebliğ edilebilir.

 Madde 19. Uygulama:

Disiplin cezaları, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

 Madde 20. İtiraz ve Yargı Yolu:

 Disiplin kurulu tarafından verilen İhraç kararına karşı on beş (15) gün içinde Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan Yönetim Kurulu, kararı inceleyerek, verilen cezayı aynen veya değiştirerek kabul veya reddeder. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda gerekli işlemleri yapar, dosya Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.

 Ret halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri ret gerekçesini göz önünde bulundurarak, itirazı karara bağlar.

 Üye aleyhine sonuçlanan kararlara karşı yargı yolu açıktır.

 Madde 21. Zaman Aşımı:

 Bu disiplin yönergesinde sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyen üyeler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren:

 a) Uyarma, kınama, 1 aydan 6 aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,

 b) İhraç cezalarında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

 Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

 Madde 22. Cezaların Silinmesi:

 Çıkarma cezası hariç, diğer cezalardan birini alan üyenin, cezasını çektikten sonra en az bir yıl süre içinde davranışları kusursuz olursa, üyenin başvurusu üzerine disiplin kurulunun görüşü ile cezasının silinmesi Yönetim Kuruluna teklif edilebilir. Kurul’un uygun görmesi halinde, ceza silinir.

 Madde 23. Tebligat ve Adres Bildirme:

 Disiplin kovuşturması dolayısıyla her türlü tebligat, üyenin Derneğe kaydı sırasında bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ evrakı Dernek Binasında ilan edilmek veya elden tebliğ edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

 Derneğe kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu bildirmeyen veya yanlış veya eksik adres vermiş olan üyeler, mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

 Madde 24. Dosya Teslimi:

Disiplin soruşturmasına ait dosyalar, disiplin soruşturma defteri ile birlikte teslim edilir ve alınır.

Disiplin Soruşturma Defterinin altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

 Madde 25. Yazışma Şekli:

 Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü veya elden teslimat ile olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde, imzalı belge dosyasında saklanır.

 Maddedeki tebliğ şekli saklı kalmak üzere, diğer hususlarda 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yukarıda 25 maddeden ve 7 sayfadan oluşan,Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü Derneği Yönergesi, 09/08/2019 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

DİVAN BAŞKANI                    DİVAN KATİBİ

Kemal GÜRARDA                      Zübeyir YAYCI

 

  

Disiplin Kurulunun oluşturulması,disiplin kurulu üyelerinin seçilmesi ve disiplin yönergesinin uygulamaya başlatılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret87296
SPORCU BİLGİ GİRİŞİ (TMF)
Nöbetçi Eczaneler
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Hava Durumu
Saat